MEDIACJE I NEGOCJACJE

mediacje, ugoda
CO TO JEST MEDIACJA ?

Mediacja to jedna z najskuteczniejszych form rozwiązywania sporów, stanowiąca alternatywę oraz skuteczne rozwiązanie wobec postępowania sądowego i arbitrażu. Umożliwia poprzez udział osoby trzeciej, rozwiązanie konfliktu pomiędzy zwaśnionymi stronami. To rozmowa, która odbywa się na neutralnym gruncie poza sądem, z udziałem bezstronnego Mediatora, umożliwiająca znalezienie efektywnego i skutecznego rozwiązania. Bez wątpienia ta forma rozwiązywania konfliktów jest mniej stresująca niż w przypadku postępowania sądowego. Krótki czas trwania tego procesu, jak też znacznie niższe koszty jego prowadzenia, w porównaniu z postępowaniem sądowym czy arbitrażowym.

Celem postępowania mediacyjnego jest wypracowanie satysfakcjonującego obie strony
porozumienia, którego efektem będzie ugoda mediacyjna.

PODSTAWOWE CECHY MEDIACJI:

Mediacja jest poufna. Żadna ze stron nie może powołać się na fakty oraz propozycje
przedkładane w toku mediacji biorąc pod uwagę późniejszy proces sądowy.

Mediator nie może być świadkiem w sprawie, chyba że zgodzą się na to obie strony mediacji.

Mediacja jest, dobrowolna, co więcej, oznacza to, że każda ze stron musi wyrazić zgodę
na udział w postępowaniu mediacyjnym.

Mediacja jest, odformalizowana -czyli to strony poruszają kwestie, które często
w postępowaniu sądowym nie mają szansy powodzenia. Po pierwsze: zadają wzajemnie pytania.
Po drugie: wskazują swoje racje, argumenty, źródła zachowań oraz motywy.

RODZAJE MEDIACJI:

Mediacja sądowa -chodzi o to, że postępowanie mediacyjne prowadzone jest na podstawie postanowienia Sądu kierującego strony do mediacji.

Mediacja pozasądowa (umowna) – czyli postępowanie mediacyjne prowadzone jest na
podstawie umowy o mediację.

Bez wątpienia zastanawiasz się czy mediacja zastąpi sprawę w sądzie?

Mediacja pozasądowa (umowna) jest procedurą uregulowaną przepisami prawa cywilnego, która może zastąpić postępowanie w sądzie. Faktem jest że podczas mediacji skonfliktowane strony tworzą
bowiem oficjalny dokument porozumienia tzw. ugodę mediacyjną, w celu przedłożenia jej sądowi, który ją zatwierdzi (nada klauzulę wykonalności).

W JAKICH SPRAWACH PROWADZIMY MEDIACJE ?

Mediację prowadzimy w każdej sprawie, w której możliwe jest zawarcie ugody.

W jakich sprawach w szczególności warto skorzystać z mediacji w naszej Kancelarii?

Na przykład w sprawach rodzinnych, w tym dotyczących m.in. kontaktów z dziećmi i opieki nad nimi, rodzicielskich planów wychowawczych oraz porozumień rodzicielskich, ugody alimentacyjnej, podziału majątku spadkowego lub po rozwodzie, rozliczeń majątku spółek rodzinnych, w sprawie warunków rozwodu.

Np: w sprawach gospodarczych i finansowych, w tym dotyczących m.in. kredytów  i sporów z bankami, odszkodowań za wypadki komunikacyjne i wypadki przy pracy, praw konsumenckich.

Np: w sprawach cywilnych, administracyjnych i budowlanych gdy po obydwu stronach konfliktu widać chęć porozumienia i szybkiego rozwiązania sporu.

KTO PROWADZI MEDIACJE ?

Podsumowując procesem mediacji zarządza Mediator – jednym słowem to bezstronna osoba, wpierająca komunikację pomiędzy zwaśnionymi i skonfliktowanymi stronami, pomagająca stronom w spokojnym przedstawieniu swoich racji i argumentów, także zadawaniu pytań, wzajemnym wysłuchaniu oraz wypracowaniu porozumienia.

Podstawową rolą Mediatora jest, aby wypracowana przez strony ugoda była zgodna z prawem
i zasadami współżycia społecznego.

Mediator nie udziela przy tym porad prawnych, lecz pomaga wypracować kompromis.
Krok po kroku przeprowadzi Cię w profesjonalny sposób przez procedurę mediacji.

Cechą dobrego Mediator jest bezstronność. – a zatem nasz Mediator nie będzie rzecznikiem
lub pełnomocnikiem żadnej ze stron, zachowa neutralność pomimo zgłaszanego przez strony problemu, jak i do sygnalizowanych propozycji.

Nasz Mediator oczywiście jest mediatorem sądowym, wpisanym na listę stałych mediatorów dla obszaru
Sądu Okręgowego w Łodzi – https://lodz.so.gov.pl/mediatorzy,m,mg,3,37

Mediacje, wpis na listę stałych mediatorów.

JAK PROWADZIMY MEDIACJE ?

Najpierw spotkanie informacyjne – spotkanie, podczas którego określimy przedmiot sporu,
omówimy z Tobą podstawowe zasady prowadzenia mediacji, wysokość i sposób płatności,
a na koniec podpiszemy umowę.

Czas trwania: do 1 godziny.

Następnie posiedzenie mediacyjne – w zależności od ustaleń ze stronami, spotkanie ma formę
indywidualnego spotkania z każdą ze stron bądź spotkania wspólnego. Dla wygody
uczestników spotkania – posiedzenie mediacyjne może odbyć się w trybie on-line.
Ilość i czas trwania posiedzeń mediacyjnych uzależniona jest jedynie od woli i chęci
stron co do porozumienia się i zakończenia sporu poprzez podpisanie ugody. 

Czas trwania: do 2 godzin. Każda kolejna rozpoczęta godzina mediacji traktowana jest jak
kolejne posiedzenie mediacyjne.

Później rozmowy telefoniczne – traktowane jak posiedzenie mediacyjne, dotyczą kwestii
merytorycznych, a nie organizacyjnych.

Na koniec zaświadczenie o zgłoszeniu do mediacji – nasz Mediator wyda zaświadczenie o
zgłoszeniu do mediacji, dopiero po nawiązaniu kontaktu z drugą stroną sporu
i otrzymaniu od niej zgody lub odmowy na mediację.

JAKIE SA KOSZTY MEDIACJI ?

Nasz Mediator ustala koszty indywidualnie w każdej sprawie.
Skontaktuj się z nami, rozmowa nic nie kosztuje.

Jeśli chcesz poczuć się pewnie nie tylko na mediacji ale w każdej innej trudnej sytuacji urzędowej,
sądowej bądź jesteś z kimś w sporze nasz zespół również chętnie udzieli Ci wsparcia.

NOTABENE UMIEMY SKUTECZNIE NEGOCJOWAĆ

Swą pomoc oferujemy Klientom z całego kraju, w szczególności z Łodzi i województwa łódzkiego.

ZAKRES PROPONOWANYCH USŁUG

ochrona i obrona roszczeń

dochodzenie należności

obsługa wierzytelności

prowadzenie mediacji

negocjowanie warunków umów i porozumień

przygotowywanie formularzy i projektów pism

profesjonalne zastępstwo procesowe

profesjonalne zastępstwo do dokonywania innych czynności faktycznych i prawnych

prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych

upadłość konsumencka

zmiana formy organizacyjnej przedsiębiorstwa

doradztwo i konsulting

sprawdzanie wiarygodności partnerów handlowych