OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 129.)

Art. 28c. Do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)

Art. 2. 1. Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:

1) w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych;

2) w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:

  1. a) wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,
  2. b) bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową;

3) sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym; 4) poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się;

5) poszukiwanie mienia;

6) zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

KLAUZULA INFORMACYJNA – art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej Rozporządzenie, informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelarię PROTARGET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, KRS: 0000777081 NIP: 7272835998 adres: 90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 69, lok. 203. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: +48 730-335-603 i adresu e-mail: protarget.biuro@wp.pl  (dalej: ADO, Kancelaria PROTARGET).
2.       Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych identyfikacyjnych zostały pozyskane z dokumentów posiadanych przez Kancelarię PROTARGET (umowy, pełnomocnictwa, oświadczenia, zlecenia, itp.).
3.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z zawartymi umowami o  dochodzenie bądź ochronę/obronę roszczeń, w tym m.in.: o świadczenie usług detektywistycznych, o świadczenie usług windykacyjnych, itp.
4.       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnione osoby z Kancelarii PROTARGET oraz podmioty przetwarzające Pani/Pana dane osobowe w imieniu Kancelarii PROTARGET na podstawie zawartej z Kancelarią PROTARGET umowy powierzenia przetwarzania danych oraz podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku prawnego ciążącego na ADO, a także do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
6.       W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
o    prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
o    prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
o    prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
o    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
o    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
7.       W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Kancelarię PROTARGET. Przy czym podanie danych jest:
o    obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
o    dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności lub niezawarcie umowy.
10.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Ponadto informujemy osoby fizyczne, wobec których na podstawie udzielonych pełnomocnictw oraz zawartych umów z Kancelarią PROTARGET sp. z o.o., KRS: 0000777081 NIP: 7272835998 prowadzi ona czynności zmierzające do dochodzenia lub obrony roszczeń oraz ich wyegzekwowania (windykacji) w postępowaniu polubownym bądź sądowym i komorniczym.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej Rozporządzenie, informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelarię PROTARGET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, KRS: 0000777081 NIP: 7272835998 adres: 90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 69, lok. 203. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: +48 730-335-603 i adresu e-mail: protarget.biuro@wp.pl  (dalej: ADO, Kancelaria PROTARGET).
2.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z zawartymi z Klientami Kancelarii PROTARGET umowami o dochodzenie bądź ochronę/obronę roszczeń, w tym m.in.: o świadczenie usług detektywistycznych, o świadczenie usług windykacyjnych, itp.
3.       Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych identyfikacyjnych zostały pozyskane z dokumentów posiadanych przez Kancelarię PROTARGET (umowy, pełnomocnictwa, oświadczenia, zlecenia, itp.).
4.       Pani/Pana dane osobowe, które są przetwarzane przez ADO nie należą do szczególnych kategorii danych.
5.       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnione osoby z Kancelarii PROTARGET oraz podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. Policja, Prokuratura, Sąd, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, itp.).
6.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania, w tym również obowiązku prawnego ciążącego na ADO.
7.       Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (ADO) lub przez stronę trzecią.
8.       W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
o    prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
o    prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
o    prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
o    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
o    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
o    prawo przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
9.       W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
11.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.